Politica privind suspendarea

Prezenta politica stabileşte liniile directoare referitoare la suspendarea, restrângerea sau retragerea certificării şi se aplică oricărui client cu care SIMcert a încheiat contract de certificare.

 

Suspendarea certificării :

Datorita imposibilitatii temporare de desfasurare a activitatilor in conditiile in care a fost certificat, clientul poate solicita, pe o perioada de max. 6 luni, suspendarea totala sau partiala a certificarii, aceasta considerandu-se o suspendare voluntara.

 

SIMcert poate decide suspendarea unei certificări, conform cerințelor standardului SM SR EN ISO/CEI 17021-1: 2015, în următoarele situații:

 • sistemul de management al clientului certificat are eșecuri repetate și serioase în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor certificării, inclusiv a cerințelor referitoare la eficacitatea sistemului de management;
 • clientul certificat nu permite efectuarea auditurilor de supraveghere la frecvența stabilită;
 • când titularul certificării nu aplica modificările prevăzute de SIMcert in Regulile pentru certificarea,supravegherea si recertificarea sistemelor de management, cod REG-8.5;
 • când titularul certificării a folosit in mod abuziv sau incorect certificatul si/ sau marca de certificare a organismului;
 • când titularul certificatului de conformitate întârzie achitarea tarifelor de certificare, cu mai mult de 30 zile de la data emiterii facturilor de către SIMcert.
 • clientul certificat cere în mod voluntar o suspendare a certificării.

SIMcert poate suspenda o parte sau tot domeniul de certificare acordat.

 

Pe perioada de suspendare certificarea sistemului de management este temporar invalida.

 

SIMcert ridică suspendarea certificării dacă problemele care au avut ca rezultat suspendarea au fost rezolvate.

 

Eșecul rezolvării problemelor care au avut ca rezultat suspendarea într-o perioadă de timp mai mare de 6 luni conduc la retragerea sau reducerea domeniului certificării.

 

In cazul suspendării certificării organizația nu mai are dreptul, conform Contractului de certificare, de a face uz în nici un fel de referiri la certificat sau la statutul de organizație certificata.

 

Restrângerea certificării :

 

SIMcert poate restrânge domeniul certificării în cazulile în care :

- clientul solicita voluntar restrângerea domeniului ;

- în urma auditurilor de supraveghere sau recertificare, speciale, programate sau neprogramate, daca se constata ca parți ale sistemului de management certificat inițial nu mai îndeplinesc cerințele de certificare.

 

Retragerea certificării :

 

SIMcert poate retrage o certificare acordata în următoarele situații precum:

 • nu au fost întreprinse acțiunile necesare pentru remedierea neconformitatilor depistate în perioada de suspendare a certificării;
 • nerespectarea repetata a obligaţiilor contractuale fată de SIMCert;
 • încetarea activităţilor pentru care s-a obţinut certificarea sistemului de management;
 • faliment sau lichidare pe cale juridică;
 • neridicarea suspendării intr-o perioadă de 6 luni.

In urma deciziei de retragere a certificarii, titularul de certificat este obligat:

 • să restituie originalul certificatului in termen de cinci zile lucratoare;
 • sa inceteze imediat folosirea marcii de certificare si a oricaror referiri la certificare;
 • să nu utilizeze o eventuală copie sau o altă reproducere a certificatelor cu privire la certificarea SMC.

Informaţiile referitoare la suspendarea, restrângerea sau retragerea certificării sunt accesibile publicului pe pagina www.simcert.md in Registrul companiilor certificate, cod F08/PC-9.5.